MATERSKÁ ŠKOLA KOHÚTIK
na Fb nájdete : Škôlka Kohútik, uzavretá skupina: Škôlka Kohútik- skupina

NÁSTUP  DETÍ DO MŠ od 01.06.2020

Vážení rodičia,

podrobné a potrebné informácie k nástupu detí nájdete v prílohe súbor PDF 

tlačivá si iba vytlačte (ak máte tú možnosť a nechcete sa ráno zdržiavať:  meno dieťaťa a základné údaje si môžete vypísať, ale podpis a dátum až v MŠ) tlačivá  k vyplneniu sú v prílohe vo Worde

Prosím venujte dostatok času k dôkladnému preštudovaniu.

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

Najdôležitejšia zmena : prevádzka od 7,00 do 16,00 hod.

 • Ráno po 8,00 hod. už nebude žiadne dieťa prevzaté do MŠ (vchody budú zamknuté)
 • Prechod cez spojovaciu chodbu bude z dôvodu dodržiavania hygienicko - epidemiologických opatrení zakázaný (výnimka je iba v pondelok ráno, kým sa zorientujete, kde v ktorej triede je dieťa). Poobede už nebude prechod umožnený.
 • Ďakujeme, za pochopenie.
 • Musíme dodržiavať nariadenia.

Obrázkové pokyny, s ktorými sa budete u nás stretávať. 

U nás v šatni platí 10 min. , nie 5 min.

Vážení rodičia

žiadam vás , aby ste radšej každý deň (najlepšie večer) pozreli našu webovú stránku alebo fb profil, nakoľko pri chystaní tried môžeme na niečo prísť a už vám nebudú zasielané žiadne správy.

 • dieťa sa bude prezliekať v šatni až po odmeraní teploty učiteľkou (takže po príchode do šatne sa ohlásite pani učiteľke, tá odmeria teplotu a potom už sa postupuje podľa nariadení - do 37,2 môže ísť do MŠ, teplota 37,3 nebude dieťa prevzaté).
 • rodič si dá do skrinky svojho dieťaťa pero a svojím vlastným perom bude podpisovať každé ráno prehlásenie
 • treba priniesť dieťaťu pohár na pitie do triedy (podpísaný alebo inak označený z neho deti pijú počas dňa v prípade smädu
 • pyžamo
 • náhradné veci + náhradné rúško
 • prezúvky
 • žiadne prinesené sladkosti, ovocie k narodeninám, meninám sa rozdávať deťom nesmú teraz v MŠ

Chcem Vás poprosiť milí rodičia, aby ste aj so svojimi deťmi doma hovorili, čo ich čaká v MŠ, aké obmedzenia.  Môžete si spoločne jednotlivé obrázky prezrieť a porozprávať sa o nich.


Poplatky

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ - školné platné od 1. 1. 2020

aktuálne info o platení je zverejnené v sekcií : Poplatky

Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6 a § 116 ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) 

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín takto:

 • deti od 3 rokov veku s trvalým pobytom v meste Trenčín 25,- €
 • deti od 3 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Trenčín 50,- €
 • deti do 3 rokov veku 100,- €

Odhlasovanie zo stravy:

Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy priamo v danej materskej škole (telefonicky, SMS správou alebo osobne) najneskôr do 14,00 hod. dňa predchádzajúceho dňu, za ktorý ho zo stravy odhlasuje.   0902 901 155 - kuchyňa, alebo tel. čísla na triedach alebo  v šatni na nástenke svojej triedy

projekt:  Kúzelné oázy

poďakovanie
poďakovanie

Odhlasovanie zo stravy 

Školská jedáleň = 0902 901 155

 • A1 žabky = 0902 890 179
 • A2 včielky = 0902 890 180
 • B1 sovičky = 0902 890 183
 • B2 slniečka = 0902 890 184
 • C1 lienky = 0902 890 185
 • C2 macíkovia = 0902 890 186

Na triedach odhlasovať deti  formou SMS správy, v tej triede kde dieťa chodí.